Per què un OCM?

Què és un OCM?

Els Observatoris Ciutadans Municipals (OCMs) són grups de persones del mateix municipi dedicades a fomentar la transparència i la participació ciutadana en la seva localitat.

Cada vegada més de nosaltres pensem que no n’hi ha prou amb votar cada quatre anys, que no ens podem desentendre de la gestió de les nostres vides i deixar-la en mans dels nostres polítics. Polítics que, en molts casos, han demostrat servir a interessos particulars i partidistes en lloc de treballar pel be comú.

 

Cada vegada a més municipis, grups de gent s’organitzen per participar en les polítiques dels seus ajuntaments i fiscalitzar els seus comptes. Per aquesta raó, des de l’Observatori Ciutadà Municipal hem creat eines que facilitin a aquests col·lectius la supervisió i el control de la despesa en l’administració pública.

Com crear un OCM?

Fes equip!

El projecte és més que una web. Encara que una única persona podria gestionar-la, fa falta gent per anar més enllà.

Engega la web

És la part més senzilla del projecte, i es redueix a sis passos.

Porta l’OCM al carrer

El final del procés és el moment de fer conèixer els serveis que ofereix el vostre OCM a tota la ciutadania del municipi.

Observatoris actius

OCM als mitjans

Què està passant a la xarxa?

Observatorio Ciudadano Municipal de Badajoz 18/04/2017
Subvenciones a partidos políticos

Si los partidos políticos del Ayuntamiento han recibido una subvención global de 370.000 Euros durante el ejercicio presupuestario 2015, datos que pueden consultarse en el portal rendición de cuentas del Tribunal de Cuentas y el Observatorio Ciudadano Municipal de Badajoz, no así en ningún portal de transparencia del propio Ayuntamiento, como tampoco el correspondiente al ejercicio presupuestario 2016, aún siendo obligaria la liquidación el 31 de marzo del ejercicio siguiente,

¿Como es que no se puede consultar ni el Ayuntamiento ni en la web de los propios partidos políticos, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos, Podemos Recuperar Badajoz la rendición de cuentas de estas partidas presupuestarias?

¿A qué se debe este incumplimiento de la ley de transperencia y buen gobierno del propio Ayuntamiento y de los partidos que componen el consistorio?

¿Qué explicación pueden aportar?

Muchas gracias.

Observatori Ciutadà Municipal 26/03/2017
Zona blava a l'espai del Vapor Turull - Departament de Territori

Comprovem que Article 38 de l'Ordenança Municipal de circulació de vianants i de vehicles de Sabadell relatiu a l'estacionament amb horari limitat (zona blava) dicta que «L'Ajuntament pot establir zones d'estacionament regulat per qualsevol sistema de control horari que permeti l’ocupació d'un espai senyalitzat a la via urbana amb aquesta finalitat, amb el pagament previ del preu estipulat».

Comprovem que l'espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep s'ha senyalitzat com a estacionament regulat per control horari espais urbans (zona blava) i aquest espai té les qualificacions de plaça, jardí urbà (clau d-1) i equipaments comunitaris (clau c-x) al Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS Unitat d'Actuació UA115 denominada Vapor Turull).

Hem cercat al web de l'Ajuntament el decret d'establiment de zona blava en l'àrea indicada i no hem pogut trobar-lo.

Hem demanat al Secretari de l'Ajuntament de Sabadell que, amb l'objectiu d'estudiar les eines administratives utilitzades per compatibilitzar l'aparcament de vehicles en una àrea que no preveu aquest tipus d'utilització ens indiqués el lloc on podem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. 

En la seva resposta, el cap del Servei de Mobilitat, Trànsit i Transport de l'Ajuntament de Sabadell ens dona dades sobre la concesió de la gestió de zona blava però NO ens aclareix la nostra pregunta.

Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa 10/02/2017
Contestació a la resposta de l'Alfredo Vega a la petició de nul·litat de la votació electrònica del procés de selecció de la sindicatura de greuges

Resposta a l’escrit del Sr. Alfredo Vega

Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis General i Govern obert

 

Senyor,

En relació al seu escrit de data 13 de gener, en què dóna resposta a la instància de l’OCM núm. de registre 083933 del 9/12/16 en la qual es demanava la nul·litat del procés de votació per via electrònica en el procediment d’elecció del càrrec de Síndic/a de greuges de Terrassa, volem exposar el següent:

1a – Que ens sorprèn que un dels arguments que utilitzen ara és que es tractava d’un procés de selecció, no només de consulta, ja que la consulta era una part del procés, tal com diuen en el seu escrit.

Aquesta consideració és totalment nova i no està recollida en el reglament per a l’elecció de l’esmentat càrrec, ja que el que diu és el següent:

 2. Les candidatures que hagin estat validades, d’acord amb els criteris d’elegibilitat i incompatibilitats que s’estableixen en el present reglament, es sotmetran a un procés de consulta ciutadana.

3. L'Alcalde, tenint en compte el resultat de la consulta ciutadana i prèvia valoració de la Junta de Portaveus, sotmetrà al Ple municipal l’elecció del candidat o la candidata al càrrec, amb un mes d'antelació a l'expiració del mandat que estigui en curs, o en el termini màxim d'un mes a partir del moment que estigui vacant el càrrec en la resta de supòsits de cessament previstos en aquest Reglament.

 

2a – Que segons es desprèn del seu escrit, no es va aplicar l’article 3 de la Llei 10/2014 perquè s’acullen a la declaració d’inconstitucionalitat determinada per la Sentència 31/2015, de 25 de febrer de 2015, de la qual es deriva la nul·litat dels preceptes legals autonòmics relatius a les consultes referendàries generals.

En aquest sentit, volem deixar clar que a la reunió extraordinària de la Comissió de Transparència, realitzada el dia 15 de desembre on hi van assistir representants de tots el grups polítics, de l’equip de govern, el Secretari General de l’ajuntament i una representació de les entitats OCM, FAVT i Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, ja vam deixar clar que només s’havien declarat inconstitucionals les dues primeres frases de l’art. 3.3: Las consultas populares no referendarias pueden ser de carácter general o sectorial. Las consultas generals son las abiertas a las personas legitimadas para participar en los términos establecidos en el artículo 5.” y los apartados 4 a 9 del art. 16 de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana. Però també diu que: No son inconstitucionales los restantes preceptos impugnados, siempre que se interprete que son aplicables a las consultas sectoriales reguladas en la misma Ley. .

En qualsevol cas, resulta inadmissible que el Secretari General d’un Ajuntament que ha de vetllar per la defensa dels interessos generals de la ciutadania, i el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis generals i Govern obert, encarregat de dur a terme aquest procés participatiu, acceptin i donin sortida a un reglament d’elecció de la Sindicatura sense Llei que l’empari, sense continguts i sense cap garantia democràtica. Més quan tenim un nou Reglament de Participació Ciutadana aprovat el juliol d’aquest mateix any, 2016, que en el seu art. 16.1 diu: S’entén per consulta popular no referendària la convocatòria feta per les autoritats competents, d’acord amb el que estableix la Llei, a les persones legitimades en cada cas perquè manifestin llur opinió sobre una determinada actuació, decisió, o política pública, mitjançant votació, i es regula per la Llei 10/2014, de 26 de setembre, sobre consultes no referendàries ....

3r - Per altre banda, i seguint amb aquesta llei. El seu art. 2 (que no està anul·lat) estableix com a principis generals:

1. Les consultes populars no referendàries i les altres formes de participació estan presidides pels principis de transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de l’interès col·lectiu, pluralisme, igualtat i no-discriminació, inclusió, protecció de les dades de caràcter personal i retiment de comptes.

En aquest sentit, hem de dir que en aquest procés no s’ha vetllat per l’acompliment de cap d’aquests principis, especialment, els que fan referència a la neutralitat institucional i la no discriminació, ja que en la  reunió extraordinària ja esmentada de la Comissió de Transparència es va poder acreditar, amb les declaracions realitzades per part de dues de les candidates, que es van estar recollint dades de la ciutadania de Terrassa per posteriorment crear un correu electrònic inventat i es va emetre el vot en nom de les persones signants.

En aquesta reunió, dues candidates, Isabel Cazorla i Anna Muñoz, van declarar que abans de procedir d’aquesta manera  havien preguntat via correu electrònic i telefònicament a la secretària del tinent d’alcalde Alfredo Vega i a altres representants de l’Ajuntament, que no van identificar, si podien recollir aquestes dades personals i suplantar aquestes identitats, i registrar tots aquests vots electrònics. Segons les mateixes candidates, van rebre el vist i plau de l’Administració local per realitzar el que considerem de forma clara una mala praxis.  En aquesta reunió, la candidata Isabel Cazorla, advocada de professió, va fer lliurament al President de la Comissió d’un full de recollida de suports, amb el nom i la foto de la candidata, on es recollien dades personals com ara el  nom, cognoms, DNI i data de naixement, dades bàsiques que el sistema requeria  per poder votar  telemàticament i, a més, els hi van demanar el seu consentiment per poder votar en el seu nom. Si,  suposadament, l’ajuntament  les va autoritzar a realitzar aquest tasca, que es pot interpretar com suplantació del vot, l’actitud de l’ajuntament demostra un nul interès, desídia i una manca de respecte i d’imparcialitat envers les altres candidatures.

Amb aquesta forma d’actuar, per part de l’ajuntament, va quedar demostrat que aquesta decisió unilateral de part, només la coneixien les dues candidates i en cap cas els responsables municipals d’aquesta decisió  la van fer extensiva a la resta de candidats i candidates perquè poguessin actuar en conseqüència. Considerem que al marge de la il·legalitat que comporta la vulneració de la Llei 68.1 sobre el dret de vot, lliure, secret i directe, aquesta decisió comporta un greuge comparatiu en les condicions d’unes i altres alhora d’aconseguir més o menys nombre de suports i l’incompliment dels principis de neutralitat institucional, igualtat i no-discriminació, i de protecció de les dades de caràcter personal.

 

4t- Sobre la petició de nul·litat del vot emès per via electrònica volem afegir que tal com es desprèn de l’informe tècnic que l’ajuntament va lliurar a la Comissió de Transparència sobre la plataforma “Consensus”, que és la plataforma utilitzada en el procés de suport a les candidatures presentades per a l’elecció i nomenament de la figura de la Sindicatura de greuges de Terrassa, es destaquen alguns trets significatius, com ara: El programari consensus no es pot equiparar amb un sistema de votació electrònica, fonamentalment perquè no permet la identificació fefaent de la persona que desitja emetre un vot “. “ En aquest cas, la comunitat d’usuaris que hi participa no està identificada inequívocament (p.e. identitats virtuals falses, duplicitat d’identitats, etc.).

En un altre paràgraf diu a tal efecte, els interessats es registren en la plataforma introduint els seu DNI/NIE, així com la seva data de naixement. Aquest sistema impedeix la possibilitat d’un registre totalment lliure i que permeti crear identitats falses o virtuals

En l’apartat d) sobre aspectes a tenir en compte del mateix informe, i com a salvaguarda del vot secret diu  que  El sistema no realitza el registre de l’adreçament IP (Internet Protocol) des d’on s’han realitzat el accessos al portal, a l’objecte de preservar l’anonimat de l’emissor del suport. En una línia similar, ens trobaríem en el seu apartat b): La plataforma no registra a la seva base de dades els DNI/NIE’s dels ciutadans que han donat el seu suport, de cara a garantir la no correlació entre aquest identificador i el destinatari del suport emès..

Finalment dir que l’Informe Tècnic sobre la plataforma “Consensus” que ha servit de base per emetre els vots telemàtics es va donar a conèixer en la Comissió de Transparència tres dies després de l’ escrutini dels vots, i no garanteix el que disposa l’article 23 de la Llei 10/2014  es pot participar en les consultes no referendàries per mitjans electrònics, d’acord amb el que estableix l’art. 28, que disposa:

1. La participació a les consultes populars no referendàries es pot fer per mitjans electrònics, sempre que es garanteixi:

a) La seguretat en la identificació del participant.

 b) La no-duplicitat o multiplicitat de participació d’una mateixa persona.

c) El secret del vot, de manera que no es pugui establir cap vinculació entre l’opinió expressada i la persona que l’ha emesa.

d) La seguretat del vot electrònic per a impedir l’alteració de la participació o dels vots emesos.

e) La transparència suficient perquè els actors interessats puguin dur a terme una observació i supervisió independent i fonamentada.

2. El vot electrònic pot ésser presencial o telemàtic.

3. Els mitjans electrònics, a més d’utilitzar-se per a la participació en les consultes, també es poden utilitzar per a la recollida de signatures en el cas de la iniciativa ciutadana, sempre que es garanteixi la seguretat en la identificació dels signants.

4. El Govern ha de regular per reglament el sistema de participació electrònica d’acord amb el que estableix aquest article. Aquesta regulació ha d’incloure l’establiment d’una plataforma tecnològica comuna per a permetre’n la implantació homogènia en l’àmbit local.

A banda del que reflexa l’informe, resulta encara més incomprensible que només es disposés d’un sol lloc de votació presencial, a les oficines centrals de la Plaça Didó, per motius de guarda i custòdia de l’ urna de votació i que cada vot presencial fos amb acreditació del DNI de la persona que exercia el seu vot i que en canvi es donés via lliure en la l’opció de vot telemàtic amb el risc de suplantació del vot i la pèrdua de l’anonimat .

I de nou, volem fer referència a la Llei 10/2014,  26 de Setembre de consultes populars no referendàries i altres formes de participació, pel que fa als seus articles 17, 23 i 28,  hem detectat que no s’han aplicat principis bàsics com:

1.- L’existència d’un reglament clar sobre la normativa a aplicar, les regles específiques de la consulta i els criteris imperatius.

2.- No s’ha creat la necessària comissió de control o seguiment amb la participació ciutadana , tal com fixa aquesta Llei.

3.-No s’han nomenat representants a proposta de les associacions i organitzacions interessades  (Comissió de Seguiment), per tal que siguin presents en els actes de constitució i supervisió de la Mesa de consulta de les oficines centrals de Plaça Didó.

4.- No existeix un control efectiu sobre el vot electrònic que garanteixi la total seguretat en la identificació del/la participant, així com la no duplicitat de participació d’una mateixa persona, ni la seguretat del vot electrònic per impedir l’alteració de la participació o dels vots emesos.

5.- Hi ha una falta de transparència suficient per a que el/les actors/res interessats/des puguin dur a terme una observació i supervisió independent i fomentada.

Complementàriament:

6.- No es garanteix el que determina l’art. 68.1 de la CE, sobre els principis del dret al vot personal , secret, universal i no delegable.

Al respecte de les consultes populars i d'altres mecanismes de participació la LLEI 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, en el seu preàmbul disposa:

D’acord amb el que s’ha dit anteriorment, aquesta llei estableix el règim jurídic i el procediment de la convocatòria de consultes populars i d’altres mecanismes de participació, com a instruments dirigits a conèixer la posició o les opinions de la ciutadania amb relació a qualsevol aspecte de la vida pública en l’àmbit de Catalunya i en l’àmbit competencial de la Generalitat i dels ens locals. Ara bé, cal assenyalar que el desplegament d’una veritable política pública de participació ciutadana no es pot garantir només des de l’impuls normatiu, sinó que ha de venir acompanyada de moltes altres mesures que afecten la transparència en el funcionament de les institucions i l’accés a la informació de les administracions, les condicions per a debats públics plurals, el foment de l’associacionisme i l’apoderament polític de la ciutadania. Aquesta llei recull la maduresa i experiència de tota la feina duta a terme a Catalunya en l’àmbit de la participació ciutadana i, alhora, té present que els processos de consulta que regula tenen necessitat del pluralisme en l’accés a la informació i del contrast d’opinions. Les consultes, com a instrument d’aprofundiment democràtic, requereixen condicions de pluralisme en l’accés als mitjans de comunicació que permetin la deliberació fonamentada i necessària entre la ciutadania.”.

Tampoc s’ha tingut en compte  l’article 39.7, del R.P.C. sobre  la creació d’una Comissió de Seguiment que   tindrà la funció de definir la metodologia, establir calendaris, participar en l’estratègia comunicativa, vetllar pel desenvolupament, realitzar la valoració i fer el retorn dels resultats”, com també es recull en la base 7 del document de l’Ajuntament de Terrassa, titulat Bases del procés de participació per a l’elaboració dels Plans d’Acció Municipal, sobre els òrgans que intervindran en el procés:  a) La Comissió Ciutadana de Seguiment.

Convé recordar que el dia 16.12.16, tres membres de l’OCM van assistir a la reunió de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament, i van tornar a relacionar totes les irregularitats d’aquest procés participatiu, van demanar que s’assumissin per part de tots els grups polítics els errors de fons que havien propiciat males praxis en les votacions telemàtiques i que s’anul·lés tot aquest procés d’elecció. L’equip de govern composat pel PSC i PDECAT, amb el suport de Ciutadans, no es van mostrar favorables a l’anul·lació i van prendre la decisió de portar al Ple del dia 21 de desembre el nomenament de la nova síndica, en canvi TEC, ERC , CUP i P.P., van mostrar-se favorables a l’anul·lació de tot el procés participatiu.

Finalment per iniciativa de l’alcalde es va acordar aturar momentàniament el procés i fer una reunió amb les persones candidates a fi i efecte de recollir les seves opinions i poder elevar al ple el parer de l’alcalde i així procedir posteriorment a l’elecció del càrrec.

Malgrat aquesta actuació, entenem que la resposta de l’alcalde ha estat la de continuar amb el procés i presentar la seva proposta de candidatura a un proper ple sense reconèixer cap mena d’error i, el que és pitjor, presentant la consulta ciutadana com una recollida de suports, sense regles de joc clares, i sense plantejar cap mena revisió del procés. Simplement, diuen que s’hauria pogut fer millor i continuen amb l’actitud de resistència per part de l’Equip de Govern.

Tots els arguments citats, mostren que el sistema de procés participatiu engegat per l’Ajuntament de Terrassa per a l’elecció de la sindicatura de Greuges ha estat ple d’irregularitats i buit de totes les garanties per a l’emissió del dret a vot de forma democràtica i transparent tal com denunciava l'OCM.

Tot plegat, ha demostrat una manca total de respecte envers les normes democràtiques bàsiques que han de garantir tot procés de participació ciutadana i, sobre tot, una manca de respecte cap a la ciutadania que ha confiat en aquest procés.

No podem deixar de fer referència al que el mateix ajuntament en ple va aprovar i que queda recollir en el preàmbul del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Terrassa, concretament en els paràgrafs 3 i 6 diu, entre d’altres:  Així doncs, l’experiència acumulada durant aquests anys quant a eines, instruments i òrgans de participació posa de manifest la necessitat de millora, de renovació i d’innovació per aconseguir una participació real i efectiva de la ciutadania.

També diu que: En resum, aquest nou Reglament té per objectiu millorar la qualitat democràtica a la nostra ciutat, i això només és possible amb la cooperació ciutadana, la coproducció, la codecisió i la coavaluació de les polítiques públiques amb la ciutadania.

Per la resposta que ens ha donat l’ajuntament, no podem deixar de pensar que les consideracions que s’indiquen en l’anterior paràgraf no s’estan aplicant, ni sembla que en tinguin cap intenció de fer-ho. A més, els volem recordar que  alguns dels principis que ja s’han anomenat en aquest escrit: transparència, equitat, interès general, participació,... massa sovint el govern municipal els ignora, no els defensa i no els aplica, emparant-se en interpretacions esbiaixades de la llei, fet que fa pensar que pretén defensar determinats interessos particulars per sobre dels interessos generals.

Per tots els motius exposats i per l'incompliment de diversos punts de la Llei 10/2014 que regula les consultes populars no referendàries, del Reglament de Participació Ciutadana, aprovat el juliol del 2016, i de les mateixes Bases del Pla d’Acció Ciutadana, creiem que hauria de ser anul·lat el procés de votació per via electrònica i demanar una auditoria del procés telemàtic de votació per comprovar els fets irregulars esmentats.

Així mateix, els fem saber que s’ha demanat la mediació del Síndic de Greuges de Catalunya, per si considera oportú investigar les irregularitats denunciades i analitzar i determinar quins han de ser els procediments més adequats per a aquests tipus de consultes per tal de garantir la fiabilitat dels processos, especialment en el vot electrònic.

 

Terrassa, 11 de febrer de 2017

OCM Terrassa

Observatori Ciutadà Municipal de Girona 02/02/2017
Suelo no urbanizable en el municipio
Tengo entendido que el municipio de Girona tiene un 46% de suelo no urbanizable (SNU). Es correcto ?. Tambien queria saber que superficie de SNU es propiedad del Ayuntamiento y que uso tiene actualmente.

Creo que es necesario que el SNU tenga "voz propia", es decir que cuando se hagan propuestas de ordenación del territorio incluyan criterios rurales, en el mas amplio sentido de la palabra. 

Observatori Ciutadà Municipal 21/01/2017
SOBRE L'APROVACIÓ DELS ESTATUTS DEL TAULI AL MAIG DE 2016

Fem petició que facin arribar els estatuts del Consorci Sanitari Parc Taulí que es van aprovar al Ple de l'Ajuntament de Sabadell el gener de 2015.
Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa 02/01/2017
Preguntes sobre matriculació a les escoles
Bon dia,

Des del grup de treball per a l'auditoria ciutadana municipal, conformat per la comunitat educativa de Terrassa i el OCM Terrassa, que està estudiant el procés d'escolarització als centres finançats amb fons públics, sol·licitem la següent informació al servei d'educació:

1. En els últims tres cursos acadèmics (2014-15, 2015-16 i 2016-17) com s'ha distribuït la matricula viva en els centres de primària i secundària en la nostra ciutat en funció de la seva titularitat (escola pública i concertada). Distribució nominal i percentual centre per centre.

2. Quin són els percentatges de places que es reserven en les escoles i instituts de la nostra ciutat per poder assumir la matricula viva que es produeix al llarg del curs. Nominal i percentual el funció de la seva titularitat (escola pública i concertada)

3. Quin són els criteris per decidir quin centre ha de tancar una línia de P3 respecte a d'altres centres.

Atentament, 

OCM Terrassa
Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa 08/12/2016
Votació Síndic de greuges. Petició de nul·litat de procés de votació electrònica

Hem rebut informació sobre irregularitats en el procés de votació per internet. En concret, que hi ha candidatures que estan recollint dades de ciutadans i ciutadanes de Terrassa, DNI i data de naixement, i estan creant un correu electrònic per emetre el vot per ells i elles.

Hem recaptat proves que aquesta opció sha proposat, fet que atemptaria contra els principis fonamentals del secret de vot, la no coerció i el dret de vot personal i intransferible, i afirmem que el sistema permet que això pugui ocórrer sense el consentiment de la persona que suposadament vota.

També considerem que la simple proposta nomenada per part d'una persona que es presenta per defensar els drets de la ciutadania davant l'administració és prova suficient de la seva incapacitat per ostentar aquest càrrec.

Per aquest motiu, i per l'incompliment de diversos punts de la normativa que regula les consultes populars no referendàries, que detallem en document adjunt, demanem la nul·litat del procés de votació per via electrònica, posem
en qüestió fins i tot el procés de vot presencial i demanem una auditoria del procés de votació per comprovar els fets irregulars esmentats.

Observatorio Ciudadano Municipal de Alicante 06/12/2016
Detalle Presupuesto Movilidad
Hola ,  me gustaría conocer en detalle las partidas que intergran el presupuesto de la Concejalía de Movilidad  , para saber que parte va dirigida a peatones , bicicletas , transporte publico y coches .

El programa de naciones unidas para el medio ambiente recomienda que el 20% del presupuesto de transporte  se destine a promover los desplazamientos a pie y en bici. Nos guastaría saber si Alicante lo cumple. 
Un saludoObservatorio Ciudadano Municipal Aranjuez 28/11/2016
censo poblacional Barrio de la Montaña de Aranjuez
Mi nombre es Félix Palazón y solicito a nuestro ayuntamiento que me facilite los últimos datos (de la fecha más reciente posible) del número de habitantes del barrio de La Montaña y su distribución por sexo y edad registrados en el padrón municipal. 

Muchas gracias, mi interes es por mejorar el barrio y sus servicios, soy un vecino fundador de la Asocacion Vecinal.

Muchas gracias
Observatorio Ciudadano Municipal de Alcantarilla 28/11/2016
Participación del Ayuntamiento de Alcantarilla en FITUR-2017
Estamos viendo últimamente publicadas en facebook noticias relativas a la presentación del municipio de Alcantarilla en la Feria Internacional del Turismo (FITUR-2017) que se celebrará en Madrid del 18 al 22 de enero de 2017. Se han recogido propuestas, fotografías, etc... y sin embargo en la página oficial del Ayuntamiento no aparecen menciones a esta propuesta.

Suponemos que como cualquier actividad que se programa, el Ayuntamiento debería contar con un "proyecto" inicial y una previsión de gastos para esta promoción y de la que, como hemos mencionado, no sabemos nada.

A diferencia de la página del Ayuntamiento en la de FITUR si hemos encontrado algo más de información y sabemos que se ha solicitado la participación por parte del Ayuntamiento y la oficina de turismo, concretamente en el Pabellón 7, 7B13.

¿En que consiste nuestra participación en FITUR?
¿Se va a montar un Stand o será compartido con otros organismos de la región?
¿Que coste tiene nuestra presencia en FITUR?
¿Que gastos tiene previstos el Ayuntamiento que se produzcan durante el evento?
¿Hay alguna actividad prevista durante el evento?
¿Piensa el Ayuntamiento informar de este "proyecto" oficialmente?
Observatori Ciutadà Municipal de Badalona 20/11/2016
Pressupost d'inversió en districtes
M'agradaria saber a què es destinen els 60.000 euros que estan assignats als districtes de Badalona, donat que he rebut la informació que en el meu districte es destinaran a fer bosses.
Observatori Ciutadà Municipal de Badalona 20/11/2016
Pressupost d'inversió en districtes
M'agradaria saber a què es destinen els 60.000 euros que estan assignats als districtes de Badalona, donat que he rebut la informació que en el meu districte es destinaran a fer bosses.
Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa 15/11/2016
Actes de la Comissiò Tècnica de l'aigua
Des de la Taula de l'Aigua demanem totes les actes de la comissió tecnica de l'aigua des de la seva constitució  fins ara, comissió prevista a  la ordenança municipal del servei públic de proveïment i sanejament d'aigua.
Observatorio Ciudadano Municipal de San Sebastián de los Reyes 03/11/2016
Descarga de datos
Buenas tardes,

La descarga de datos proporciona dos carpetas, data y docs. En la primera de ellas hay un fichero con extensión csv para el que hay que avisar que solo puede leerse abriendo un fichero nuevo en Excel e importando datos desde texto. Hay que importarlo como campos delimitados y marcar el separador "Otro", rellenando el recuadro con el simbolo " | " . Para poder trabajar con los números hay que reemplazar el punto por una coma pues de lo contrario, al ser un campo texto, no se puede trabajar con ellos.

La carpeta docs viene vacia.

Un saludo,
Observatori Ciutadà Municipal 30/10/2016
Zona Blava al Vapor Turull - Síndic de Greuges
Dirigida al Síndic de Greujes de Sabadell

El 7 de maig d'enguany, en exercici del dret de petició que reconeix la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que el regula,

Com a Associació Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell (OCMSbd), persona jurídica legalment constituïda amb NIF núm G66627134 i domicili social i a efectes de notificació indicats a dalt,

Vam demanar al Cap del Servei de Regulació de l'Estacionament que ens indiqués on podíem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert l'estacionament regulat per control horari de l'espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep de Sabadell.

No hem rebut cap resposta, ni tan sols la notificació de recepció, sobre la nostra demanda que us adjuntem com a còpia.

Considerem que aquest fet és un greu incompliment de la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que regula el dret de petició i per això

Per una banda denunciem aquest fet i per l'altra us demanem que des de la vostra sindicatura feu les gestions que considereu oportunes per tal de poder trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. També us demanem que ens feu arribar una còpia.

Observatori Ciutadà Municipal 30/10/2016
Zona Blava al Vapor Turull - Secretari
Dirigida al Secretari de l'Ajuntament de Sabadell

El 7 de maig d'enguany, en exercici del dret de petició que reconeix la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que el regula,

Com a Associació Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell (OCMSbd), persona jurídica legalment constituïda amb NIF núm G66627134 i domicili social i a efectes de notificació indicats a dalt,

Vam demanar al Cap del Servei de Regulació de l'Estacionament que ens indiqués on podíem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert l'estacionament regulat per control horari de l'espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep de Sabadell.

No hem rebut cap resposta, ni tan sols la notificació de recepció, sobre la nostra demanda que us adjuntem com a còpia.

Hem cercat al web de l'Ajuntament el decret d'establiment de zona blava en l'àrea indicada i no hem pogut trobar-lo.

Amb l'objectiu d'estudiar les eines administratives utilitzades per compatibilitzar l'aparcament de vehicles en una àrea que no preveu aquest tipus d'utilització us reiterem la nostra sol·licitud i

Us demanem que ens indiqueu el lloc on podem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. També us demanem que ens feu arribar una còpia.

Observatorio Ciudadano Municipal de La Zubia 08/10/2016
Dedicacion alcaldía y concejales.
Hasta donde yo sé tanto el señor alcalde actual como algunos de los concejales y concejalas tienen dedicación parcial que hacen compatible con media jornada de sus empleos anteriores a la entrada en el ayuntamiento. La retribución que aparece en el portal ¿es exclusiva por su trabajo en el ayuntamiento o incluye la obtenida en su empleo a media jornada?
Observatorio Ciudadano Municipal de Alicante 04/10/2016
Recaudaión por multas
Me gustaría saber la recaudación por multas y sanciones del año 2015 de las partidas 39100, 39110, 39120 y 39190.
La partida 39190 desglosada por infracciones de las distintas ordenanzas o sanciones administrativas.
Observatorio Ciudadano Municipal de La Zubia 03/10/2016
Contratos negociados sin publicidad
Observo que tosos los contratos publicados de 2013 y 2014 lo son bajo el procedimiento de negociado sin publicidad. ¿Qué significa exactamente?, ¿que no han podido concurrir otras ofertas?, ¿qué piensa la actual corporación de este procedimiento?, ¿lo va a seguir utilizando con esa frecuencia?
Observatorio Ciudadano Municipal del Ayuntamiento de Valencia 17/09/2016
PRESUPUESTO 2016 y EJECUCIÓN GASTOS en Concejalía de Participación, Derechos e Innovación Democrática.

Necesito conocer lo antes posible el PRESUPUESTO 2016 y EJECUCIÓN GASTOS en la Concejalía de Participación, Derechos e Innovación Democrática.
Concejalia que preside D. Jordi Peris de Valencia en Comú.


Gracias anticipadas
Fdo.
Evangelina Martinez Martinez
Observatorio Ciudadano Municipal de La Zubia 14/09/2016
IBI diferenciado para inmuebles deshabitados en manos de bancos
Desde la entrada en vigor del Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda existe una definición legal de los inmuebles deshabitados en manos de personas jurídicas, la cual fue declarada parcialmente inconstitucional, pero la mayor parte no.

Entiendo que en base a esta definición se podría estudiar la modificación de la Ordenanza por la que se regula el IBI Urbano y segregar los inmuebles en base a esta definición, de forma que se pueda aplicar un tipo superior (yo sugeriría el máximo imponible permitido por la ley) a los inmuebles que las entidades bancarias tienen en haber y se encuentran deshabitados.

¿Se ha estudiado o se está estudiando esta posibilidad? ¿estaría dispuesto el gobierno municipal a hacer una propuesta en este sentido?
Observatorio Ciudadano Municipal de La Zubia 08/09/2016
Exenciones fiscales
¿Qué exenciones fiscales hace el Ayuntamiento, a quién y por qué?
En particular, ¿qué inmuebles están exentos del IBI? ¿por qué motivos?
Observatorio Ciudadano Municipal de La Zubia 30/08/2016
Auditoría de la Deuda
En el documento del estado de la deuda 2016 remitido por el Ayuntamiento no figuran los motivos de todos los préstamos, y de los que sí, es una descripción excesivamente corta. ¿Cuál es el origen de cada uno de los préstamos? ¿qué resultados se han obtenido en cada caso?
Observatorio Ciudadano Municipal de La Zubia 24/08/2016
Rendición de cuentas hasta 2009 y datos 2009 y 2014
Las cuentas de los años 2009, 2014 y 2015 ya han sido aprobadas en pleno.
Las de 2014 ya han sido rendidas ante los órganos fiscalizadores, y las de 2015 se están preparando.
¿Por qué no se han rendido las de 2009? ¿Hay algún otro año anterior que no se haya rendido?
Del 2015 la Concejalía de Economía ya ha facilitado los datos en una hoja de cálculo, así como el estado de ejecución del presupuesto 2015 prorrogado a 2016 y el borrador de presupuesto 2016.
¿Puede el Ayuntamiento facilitar los datos de 2009 y 2014, en formato procesable para el OCM?
Observatorio Ciudadano Municipal de La Zubia 24/08/2016
Presupuesto y ejecución 2015
No están disponibles como datos abiertos los datos de presupuesto y liquidación de 2015.
Observatorio Ciudadano Municipal de Alicante 23/08/2016
Partida de Servicios Sociales
Según el Pacto de Gobierno firmado por el Tripartito era "prioritario diseñar y poner en marcha un Plan de choque de emergencia social contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, que cuente con la participación de entidades de la sociedad civil y expertos y parta de un incremento en las partidas presupuestarias".

A pesar de ese compromiso, el presupuesto de Servicios Sociales en 2016 (
8.639.941,48 €) se ha reducido, aunque sea sensiblemente respecto a la partida correspondiente de 2015 (8.702.834,48 €).

Por otro lado, hace poco el Patronato de la Vivienda ha adjudicado 36 viviendas de alquiler social, negando a las personas sin ingresos el acceso a estos alquileres.

¿Piensan aumentar las partidas sociales tal como pactaron o no? ¿Cómo piensan llevar a cabo el Plan de choque de emergencia social contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social?
Observatorio Ciudadano Municipal de Alicante 23/08/2016
Pacto de gobierno del Tripartito en materia de empleo
El pacto de gobierno firmado por el tripartito planteaba "destinar el 1% del Presupuesto Municipal a la creación de empleo".

Si bien es cierto que en 2016 han duplicado la partida destinada al fomento del empleo del año 2015, ésta sólo supone un 0,45% del presupuesto; menos de la mitad de lo que se acordó en el Pacto de Gobierno.

¿Piensan cumplir su compromiso en los próximos presupuestos de 2017?

GRACIAS
Observatorio Ciudadano Municipal de Alicante 23/08/2016
Protección Animal
Estoy interesado en conocer el presupueso destinado a Protección Animal en el ejercicio 2015 y la variación con respecto al ejercicio del 2014.
Observatorio Ciudadano Municipal de Alicante 23/08/2016
Protección Animal
Me gustaria saber el importe destinado a Proteccíón Animal y las actuaciones realizadas con el gasto correspondiente.
Observatorio Ciudadano Municipal de Alicante 23/08/2016
Zona de juegos infantil sin protección

Quisiera que el Ayuntamiento tomara medidas para asegurar la zona de juegos infantil de la Plaza de la Estella.

Como podréis ver en las imágenes adjuntas, la zona de juegos está situada a unos pasos de la carretera sin su debida valla de seguridad. Justo en el lateral donde está la zona de juego, sin valla ni setos que hagan de barrera, circulan coches, autobuses, motos y bicis de la calle Doctor Sapena.

Pregunta:
¿Qué piensan hacer para garantizar la seguridad de los niños que hacen uso de esa zona de juegos? GRACIAS.

PD: Me consta que hace casi un año  (en octubre de 2015) fueron ya advertidos de este hecho sin que se haya movido un dedo. Espero que no tengamos que sufrir una desgracia lamentable para que se decidan a tomar medidas.

Ver imagenes:
https://drive.google.com/folderview?id=0BwFHNYwpck1VWTdJUTZ0SThoejQ&usp=sharing

Observatori Ciutadà Municipal 19/06/2016
Zona blava - Plaça Marcet

Dirigida al Cap del Servei de Regulació de l'Estacionament de l'Ajuntament de Sabadell

En exercici del dret de petició que reconeix la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que el regula,

Com a Associació Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell (OCMSbd), persona jurídica legalment constituïda amb NIF núm G66627134 i domicili social i a efectes de notificació indicats a dalt,

Comprovem que Article 38 de l'Ordenança Municipal de circulació de vianants i de vehicles de Sabadell relatiu a l'estacionament amb horari limitat (zona blava) dicta que «L'Ajuntament pot establir zones d'estacionament regulat per qualsevol sistema de control horari que permeti l’ocupació d'un espai senyalitzat a la via urbana amb aquesta finalitat, amb el pagament previ del preu estipulat».

Comprovem que l'espai proper a la plaça de l'Alcalde Marcet, comprés entre els carrers de Can Puiggener, de Sant Miquel i de Villarrúbias s'ha senyalitzat com a estacionament regulat per control horari espais urbans. Aquest espai té la qualificació de plaça, jardí urbà (clau d-1) al Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell.

Hem cercat al web de l'Ajuntament el decret d'establiment de zona blava en l'àrea indicada i no hem pogut trobar-lo.

Amb l'objectiu d'estudiar les eines administratives utilitzades per compatibilitzar l'aparcament de vehicles en una àrea que no preveu aquest tipus d'utilització

Us demanem que ens indiqueu el lloc on podem trobar l'ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l'Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. També us demanem que ens feu arribar una còpia.

Observatorio Ciudadano Municipal de Alcantarilla 18/06/2016
Importe facturado hasta la fecha por trabajos de mantenimiento.
Buenas

La actual contrata de basuras y limpieza viaria además se hace cargo del mantenimiento de mobiliario urbano y parques. Entendemos que los importes de limpieza viaria y recogida de basuras están claros porque así se detallan en los presupuestos pero suponemos que el resto de trabajos se facturan aparte.
Quisiéramos conocer, a la fecha, el importe facturado por la contrata en relación a esos trabajos que no están incluidos en la prima anual que se les paga.

Saludos
Observatorio Ciudadano Municipal de Alcantarilla 18/06/2016
Licencias de apertura
Buenas

Quisiera conocer el numero de licencias de apertura en tramitación y cuantas de estos expedientes tienen antigüedad superior a un año.

Seria deseable obtener el desglose por epígrafe de actividad.

Gracias
Observatorio Ciudadano Municipal del Ayuntamiento de Valencia 17/06/2016
Deuda pública / privada
¿Que proporción de la deuda es emisión de títulos públicos y qué parte prestamos con entidades financieras?
Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa 17/06/2016
Fibrociment
Quants metres hi ha encara de fibrociment i hi ha una data prevista per la total substitució?
Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa 17/06/2016
Consulta a l'interventor municipal sobre els ingressos del servei d'abastament d'aigua
Bon dia!

Aquestes preguntes estan dirigides específica i únicament a l'interventor municipal, acompanyades de l'informe publicat al següent enllaç:
http://goo.gl/2kn0iE

1.- Considera la Intervenció General que l’Ajuntament està complint el principi d’universalitat pressupostària en relació al servei de distribució d’aigua potable a la ciutat?

2.- Quins serien els arguments legals per que l’Ajuntament no hagi aplicat la Llei 25/1998 “de modificación del régimen legal de las Tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público” que ja des de la seva exposició de motius deixa clara la inconstitucionalitat del sistema de tarifes privades  en el servei públic municipal d’aigua, gestionat per l’Ajuntament?

3.- I, ja que aquesta no es va aplicar, quins serien els arguments legals per no aplicar tampoc les taxes a partir de la modificació de l’Article 2 de la Ley General Tributaria en vigor a partir de 2004, en la qual el legislador incorporava a la llei central de l’ordenament tributari el paràgraf 2.2, esvaint els dubtes sobre la possibilitat d’evitar el tractament de taxes quan el servei es gestiona indirectament a través d’una empresa privada?

4.- I finalment, després de les sentències del Tribunal Suprem 2190/2014, 5036/2015 i 5037/2015 quins arguments legals quedarien en la seva opinió per evitar implantar les taxes al servei de distribució d’aigua de l’Ajuntament de Terrassa? 

Finalment agrair-li sincerament l’esforç de contestar les preguntes amb els arguments referents estrictament a l’aplicació de la legalitat vigent en cada moment.

Cordialment,

OCM Terrassa

Observatori Ciutadà Municipal 17/06/2016
Persones contractades en el que va de legislatura
Demanem saber la relació de llocs de treball que s'han ocupat de nou o que s'han creat en el que va de legislatura i a quina regidoria i servei estan ubicades.
Observatori Ciutadà de la Diputació de Barcelona 12/06/2016
Per què no es posa en marxa l'operatiu d'acció immediata en la campanya de prevenció d'incendis
El Decret 378/1986 sobre establiment de plans de prevenció d'incendis en els espais naturals de protecció especial i els Plans Especials dels parcs naturals gestionats pe la Dioutació de Barcelona, preveuen l'organització d'acció immediata en la prevenció d'incendis.
En el pressupost de la Diputació de Barcelona d'enguany hi ha la partida G/50405/17200/25000 de 150.000€ per l'operatiu de primera intervenció.  Pel que s'ha informat aquest any 2016 no es preveu tirar endavant aquest operatiu de primera intervenció, així com no contractar a persones, com s'havia fet en anys anteriors, decisió que pot afectar a la seguretat de les persones que viuen i freqüenten els espais naturals i a la pròpia natura.
Com és que disposant d'una partida pressupostària i de material que està emmagatzemat, no s'organitza l'operatiu de primera intervenció que pugui actuar en cas d'incendi?
Observatorio Ciudadano Municipal de Ortuella 10/06/2016
Udal lanpostu guztien soldata publikoak egitea
Ortuellan, 2016ko ekainaren 11an

Egun on

Legeak agintzen du urtero udaleko lanpostuen zerrenda eta bakoitzari dagokion soldata argitaratu behar dela. Bizkaiko aldizkarian soldaten atal batzuk argitaratu dira, taldea eta destino osagarria, berriz ez da argitartu berariazko osagarria.

Mesedez, argitara ezazue tu leku publikoan lanpostu bakoitzak dituen berariazko osagarria edo beste edozein motatako osagarri.

Agur bero bat

Jabier Santamaria Monteagudo